•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

کمپرسور سیلندر پیستون

از کمپرسورهای پیستونی معمولا برای تولید دبی کم و فشارهای بالا استفاده می شود .

 

کمپرسورهای پیستونی 80 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 80 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 150 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 150 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 250 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 250 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 350 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 350 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 500 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 500 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 1000 لیتری

کمپرسورهای پیستونی 1000 لیتری