•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیلنگ های پنوماتیکی

برای انتقال هوای فشرده استفاده می شود. فشار کاری از 1 الی 30 بار می باشد.