•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

هیدروموتور

هیدروموتور توان هیدرولیکی را به توان مکانیکی (حرکت چرخشی) تبدیل می کند. هیدروموتورها با ورود جریان سیال دارای فشار، یک حرکت چرخشی همراه گشتاور در خروجی تولید می کنند. هیدروموتورها در انواع چرخدنده ای، پره ای و پیستونی تقسیم بندی شده و از نظر حجم جابجایی در دو دسته دبی ثابت و دبی متغییر جای می گیرند، تغییرات حجم جابجایی با گشتاور خروجی نسبت مستقیم و با سرعت دورانی نسبت عکس دارد.