•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی برای کاهش دمای روغن، حذف گرمای اضافی از سیستم هیدرولیک، جلوگیری از خرابی آب بندها و تغییر خصوصیت روغن استفاده می شوند. در صورت وجود سیکل چرخشی آب، از نوع آب خنک که دارای بازده بالایی می باشد استفاده می شود و در جایی که آب خنک در دسترس نیست ( مثلا در ماشین های راه سازی، بیل مکانیکی ) از نوع هوا خنک استفاده می شود. 

خنک کننده های هیدرولیک دارای دو نوع 1- صفحه ای و 2- پوسته لوله می باشند.

 

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله