•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

پمپ هیدرولیک

به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای، پره ای و پیستونی محوری و شعاعی می باشد.

پمپ پره ای یا کارتریجی

پمپ پره ای یا کارتریجی

پمپ پره ای یا کارتریجی

پمپ پره ای یا کارتریجی

پمپ پیستونی

پمپ پیستونی

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای

پمپ دنده ای