•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
 •  09131273990
 •  09131273990

لوله، شلنگ و اتصالات

انواع هدايت كننده هاي روغن:

 • لوله هاي صلب
 • تيوب (نيمه صلب)
 • شلنگهاي انعطاف پذير
 • هنگام انتخاب نوع هدايت كننده روغن، نكات ذيل را ميبايست به دقت بررسي نمود:
 • خطوط بايد توانايي تحمل فشار كاري محاسبه شده و حداكثر فشار لحظه اي ، تا چهار برابر فشار كاري را داشته باشند
 • خطوط انتقال به منظور نصب تجهيزات لازم بايد از استحكام كافي برخوردار باشند
 • مسير روغن بايد از نظر ابعاد به اندازه كافي بزرگ باشند تا از افت فشار غير مجاز (بيش از 10% فشار اوليه) جلوگيري شود و بتوانند كل دبي مورد نياز را انتقال دهند
 • بمنظور كاهش جريانهاي آشفته و افتهاي اصطكاكي، سطوح داخلي خطوط انتقال ميبايست از صافي مناسب برخوردار باشند
 • مواد تشكيل دهنده خطوط انتقال بايد با سيال گذرنده از آنها سازگار باشد
 • در بعضي از سيستمهاي هيدروليك جهت غلبه بر مشكلات ناشي از بوجود آمدن ضربه و ارتعاشات در خطوط انتقال، استفاده از آكومولاتور توصيه ميشود