•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیرهای کنترل جريان

از شيرهاي كنترل جريان جهت تنظيم سرعت سيلندرها و موتورهاي هيدروليكی بوسيله تغيير ميزان دبي ورودي يا خروجي آنها استفاده ميشود.
شير كنترل جريان با باز و بسته كردن يك گلويي مسير عبور روغن را تنگ يا گشاد مينمايد. تنگ شدن مسير باعث افزايش فشار روغن عبوري ميشود. فشار مورد نظر باعث باز شدن شير فشار شكن در ابتداي مسير ميگردد. در نتيجه روغن اضافي از طريق اين شير به مخزن باز ميگردد. از آنجا كه اين روغن با فشار تخليه ميشود، توان موجود در آن تبديل به گرما شده و باعث افزايش دماي روغن ميگردد.
سرعت تنظيم شده توسط شيرهاي گلويي ساده تابع بار و تغييرات فشار ميباشد. و در صورت كاهش مقدار بار متحرك، سرعت افزايش ميابد و در نتيجه نميتوان سرعت ثابتي بدست آورد.
براي ايجاد سرعت ثابت از شيرهاي كنترل جريان با مكانيزم جبران كننده فشار استفاده ميشود. سرعت توسط اين شيرها تابع تغييرات بار نبوده و نسبتا ثابت خواهد بود.