•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیرهای کنترل فشار

شيرهاي كنترل فشار وسيله أي در سيستم هاي هيدروليك ميباشند كه توسط آنها ميتوان فشار سيستم را تعيين، محدود و يا كاهش داد و بطور كل فشار سيستم تحت تاثير آنها قرار ميگيرد
1) شير محدود كننده فشار : اين شير براي محدود كردن فشار سيستم هاي هيدروليكي بكار گرفته ميشود و ميتواند سيستم را از افزایش فشارهايي كه در اثر ازدياد بار در سيستم پديد ميايد، حفظ نمايد. حداكثر فشار تنظيم شده در اين شير معمولا بيش از حداكثر فشار كاري مصرف كننده ميباشد.
شير محدود كننده فشار يا Relief Valve از پر كاربردترين انواع شيرهاي كنترل فشار ميباشد. از اين شير جهت محافظت از پمپ و اجزائ سيستم در مقابل افزايش فشار استفاده ميشود. همچنين حداكثر قدرت سيلندر و هيدروموتور توسط اين شير محدود ميگردد.
شير محدود كننده فشار يك شير با موضع نرمال بسته است كه در هنگام رسيدن فشار به مقدار معين ، جريان اضافي را از پمپ به مخزن باز گردانده و سطح فشار را در حد تنظيمي نگه ميدارد.
شيرهاي محدود كننده فشار باتوجه به ميزان دبي عبوري به دو نوع ساده و پيلوتي تقسيم ميشوند. نوع پيلوتي به صورت تركيب دو شير عمل نموده و امكان عبور حجم روغن خيلي زياد را دارا ميباشد.

2) شير كاهش دهنده فشار (رگولاتور فشار) : براي آنكه فشار ورودي به مصرف کننده را تقليل داده و به حد پايين تر برسانيم و همچنين براي اينكه فشار خروجي هميشه حتي در مقابل نوسانات فشار ورودي در حد معيني ثابت بماند، از شير كاهش دهنده فشار استفاده ميگردد.
نكته مهم : به منظور تشخيص علامت مداري بين شير محدود كننده فشار و شير كاهش دهنده فشار بايستي به دو نكته توجه نمود.
• شير محدود كننده فشار در موضع سكون بسته است و سيگنال كنترلي از قسمت ورودي ميايد.
• شير كاهش دهنده فشار در موضع سكون باز است و سيگنال كنترلي از قسمت خروجي ميايد.
3) شير تابع فشار : وقتيكه در يك سيستم هيدروليك فشار بحد معيني برسد، شير تابع فشار موجود در مسير در اثر تابعيت از فشار باز شده و اجازه عبور جريان را به قسمتهاي ديگر سيستم ميدهد.

4) شير كانتربالانس : اين شير مقاومت كافي در مقابل عبور جريان در يك جهت را ايجاد نموده اما در جهت ديگر اجازه عبور آزاد را ميدهد.

5) شير بي باركننده : اين شير جريان ارسالي از پمپهاي جابجايي مثبت را در مواقعيكه سيستم هيدروليك زير بار نيست، در فشار صفر به مخزن تخليه نموده و از مصرف توان و اتلاف حرارتي ناشي از تخليه سيال از طريق شير اطمينان در فشار بالا، كاسته ميشود.

ساخت یونیت هیدرسولیکساخت و تعمیر جک هیدرولیک , پرس شیلنگ های فشار قویاتصالات و شیلنگ های فشار قوی