•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

مفهوم فشار

فشار نتيجه مقاومت در مقابل حركت سيال ميباشد. براي محاسبه رياضي فشار، نيرو را بر سطح تقسيم مينمايند. واحد فشار "بار" ميباشد. در هيدروليك عملي معمولا كيلوگرم بر سانتي متر مربع  برابر يك بار است. براي مثال اگر نيروي مقاوم در يك سيلندر هيدروليك با قطر پيستون 20cm برابر 5000kgf باشد، فشار ايجاد شده در پشت سيلندر از رابطه زير حساب ميشود:

(Pressure (bar)=Force( kgf)/Area (cm2
diameter=10cm >> Area=314cm2 >> pressure= 5000/314=15.9 bar

تعيين فشار كاری سيستم
براي تعيين سطح فشار در يك سيستم هيدروليك بايد در نظر داشت كه با بالا بردن فشار ميتوان از المانهاي هيدروليكي كوچكتري براي رسيدن به تناژ مورد نظر، استفاده نمود. همچنين قطر لوله ها را ميتوان كوچكتر انتخاب نمود. در نتيجه، هزينه ساخت سیستم كاهش مي يابد. از طرف ديگر با افزايش فشار، دماي روغن در سيستم زودتر افزايش ميابد، نشتي ها بيشتر و اصطكاك و سايش نيز افزايش ميابد. در نتيجه فاصله انجام سرويس ها بايد كوتاهتر شود. همچنين نويز و پيكهاي فشاري نيز افزايش يافته و خواص مطلوب ديناميكي سيستم كاهش مي يابد.

 

فشارهای نامی در هيدروليك (bar)

1000 100 10 1
1600 160 16 1.6
2500 250 25 2.5
4000 400 40 4
6300 630 63 6

 فشار كاري سيستمهاي هيدروليك متداول(bar)

ماشينهاي ابزار 20-75
پرسها 100-500
ماشينهاي تزريق پلاستيك 200-400
كشتي سازي 50-350
هواپيما سازي 50-250
ماشين آلات كشاورزي 100-150
ماشينهای راهسازی 100-250
وسايل نقليه تجاری 100-300
نورد كاری 100-400