•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

سیلندر

سيلندرهای هيدروليك جريان سيال تحت فشار را به حركت خطی ميله پيستون تبديل می كنند و دارای انواع يك كاره و دو كاره می باشند. در نوع يك كاره برگشت به موضع اوليه توسط فنر يا نيروی ثقلی بار صورت می پذيرد ولی در نوع دو كاره عمل رفت و برگشت تحت كنترل سيال هيدروليكی انجام می شود.

در انتخاب سيلندرهای هيدروليك موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود:

tick حداكثر فشار كاری سيستم

tick قطر پيستون و ميله پيستون

tick نیروی سیلندر

tick حداكثر نيروی سيلندر

tick طول كورس سيلندر

tick حداكثر سرعت سيلندر

tick نحوه نصب سيلندر

tick وجود ضربه گير

tick نوع و كاربرد سيلندر

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک:

tick بارگذاری غیر محوری

tick نصب نامناسب

tick کمانش در میل پیستون

tick محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار

tick بارهای ضربه ای سنگین

tick نشتی های داخلی و خارجی

tick تقویت فشار ناخواسته

tick سرعت و ترتیب حرکت نادرست

محاسبات نيرو و سرعت سيلندر:

براي دستيابی به تناژ مورد نظر ابتدا سطح فشار كاری بايد تعيين گردد. برای مثال فشار 120bar در صنعت متداول مي باشد. با توجه به فشار كاری و نيروی مورد نياز، سطح مقطع سيلندر از رابطه ذيل تعيين می گردد.

(F (kgf)=P(bar)XA(cm2

برای مثال براي دستيابی به 5 تن نيرو در فشار 120bar داريم:

5000= 120xA >> A= 41.7 cm2 >> D= 7.3 cm >> D=8 cm (سايز موجود سيلندر)

سرعت حركت سيلندر متناسب با دبی ورودی به آن تعيين می گردد. با توجه به نياز سيستم، سرعت حركت را طراح مشخص می نمايد. معمولا تامين سرعت های بيش از 0.1m/sec و كمتر از 0.01m/sec نياز به تمهيدات خاص در سيستم دارد. سرعت سيلندر از رابطه ذيل حساب می شود:

(V(m/sec)=Q(lit/sec)/6XA(cm2

برای مثال برای سرعت سيلندر با قطر 8cm و دبی ورودی 20lit/sec داريم:

A=50.24 >> V= 20/6X50.24 = 0.066 m/sec= 6.6 cm/sec

در صورتيكه سرعت محاسبه شده مطلوب طراح نباشد لازم است مقدار دبی كاهش يابد. براي مثال با ورود 10lit/sec روغن به اين سيلندر، سرعت نيز نصف مي شود و تا 3.3cm/sec كاهش ميابد.