•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

فیلتر


بسیاری از عملکردهای نا مناسب در سیستم هیدرولیک ناشی از روغن های بسیار کثیف می باشد.


انواع فيلتر در سيستمهاي هيدروليك:
•  فيلتر خط مكش
•  فيلتر خط فشار
•  فيلتر خط برگشت
•  فيلتر باي پس

 

معیارهای طراحی و انتخاب فیلتر
•  میزان حساسیت اجزاء بکار گرفته شده در سیستم هیدرولیک به ذرات خارجی
•  تعیین میزان دبی 
•  اختلاف فشار مجاز
•  سازگاری مواد فیلتر با روغن مورد استفاده
•  دمای کاری
•  ویسکوزیته روغندر تعیین سایز فیلتر موارد ذیل در نظر گرفته می شوند:
•  میزان آلودگی محیطی که سیستم در آن قراردارد.
•  میزان مراقبت و سرویس سیستم هیدرولیک
•  دمای کاری روغن
سایز فیلتر ورودی روغن به پمپ معمولا 3 تا 4 برابر دبی پمپ انتخاب میشود.


راههای ورود آلودگی و ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک :
•  آلودگيهاي خارجي
•  مونتاژ
•  راه اندازي
•  ذرات داخلي
•  سايش
•  تعميرات