•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

هیدروموتور

موتور هيدروليك عملگرهايي با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند.
برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:
•  حجم جابجایی روغن بر حسب cm3
•  حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت
•  ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.
•  حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm
كاربرد شيرهاي كنترل فشار در مدار هيدروموتور جهت حفاظت از Overload

تعيين گشتاور و سايز هيدروموتور :
(T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3

در اين رابطه T گشتاور هيدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودي و خروجي و Vg حجم جابجايي هيدروموتور ميباشد. اين رابطه كاملا مشابه رابطه F = P X A براي محاسبه نيروي سيلندر ميباشد. از آنجا كه حركت ها در سيلندر خطي و در هيدروموتور دوراني ميباشد، به جاي نيروي F گشتاور T و به جاي سطح پيستون A حجم جابجايي Vg جايگزين ميشود.
براي مثال گشتاور هيدروموتوري با جابجايي حجمي 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذيل حساب ميشود:
T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m
960N.m معادل 96kgf.m ميباشد. اين بدان معناست كه هيدروموتور فوق براي چرخاندن يك بار به وزن 96kg با بازوي دوران 1mمناسب ميباشد. در صورتي كه بار مورد نظر بيش از اين مقدار باشد و نتوان فشار بيشتري در سيستم ايجاد نمود ، لازم است از هيدروموتوري با حجم جابجايي بزرگتر استفاده نمود. البته بايد به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نياز سيستم به مقدار روغن را براي ثبات سرعت، افزايش ميدهد.
تعيين سرعت دوران و دبي هيدروموتور:

N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)
N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

در اين رابطه N سرعت دوران هيدرو موتور، Q دبي مورد نياز و Vg حجم جابجايي هيدروموتور ميباشد.
تعيين توان هيدروموتور :
(P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550

در اين رابطه P توان هيدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هيدرو موتور ميباشد.
لازم به ذكر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مكانيكي و حجمي ارائه شده است. در عمل مقادير بازده در گشتاور واقعي و توان مصرفي تاثير ميگذارد.


ساخت یونیت هیدرسولیکساخت و تعمیر جک هیدرولیک , پرس شیلنگ های فشار قویاتصالات و شیلنگ های فشار قوی