•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

در مواقعی که سیستم احتیاج به سیال فوق تمیز داشته باشد و عموما قادر به حذف ذرات تا 5 میکرون می باشد.