•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

سپراتور در سیستم فیلتراسیون به عنوان جدا کننده هوا، روغن و اب می باشد. تقریبا در ورودی تمامی کمپرسورها از این فیلتر استفاده می شود.