•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

فیلترهای کابین که به فیلترهای بخاری و فیلترهای اتاق نیز مشهورند، فیلترهای مهم و حساسی هستند که در خودروهای مدرن استفاده می شوند. در خودروهای قدیم، هوا از کانال های ویژه وارد کابین خودرو می شدند، بدون هیچ عامل فیلتر کننده، هوای وارده آغشته به گرد و غبار و ذرات معلق مضر بود. برای حذف مشکل فوق، فیلتری به نام فیلتر کابین در خودرو تعبیه و کارسازی شد.

وظیفه این فیلتر تصفیه غبار و ذرات آلوده به اتاق سرنشینان است. ساخت و کارکرد این فیلتر با سایر فیلترهای بکار رفته خودرو نظیر فیلتر هوا و فیلتر روغن، تفاوت اساسی دارد زیرا این فیلتر، عهده دار تصفیه هوای استنشاقی و تنفسی است. بنابراین در فرآیند تولید و مواد بکار رفته در آن به ویژه " مدیا یا عامل صافی" بایست حداکثر دقت را بکار برد.