•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

شیلنگ هایی هستند که از نظر فشار کاری در مدار هایی با فشار کم و متوسط استفاده می شوند و از نظر کارکرد در مواد مختلف مثل روغن، نفت و بنزین و گازوئیل، باد، آب و مواد غذایی و دارویی طبقه بندی می شوند. فشار کاری با توجه به سایز و کارایی از 10 بار تا 200 بار متغیر می باشد.