•  09131273990 , 09375051860 , 09908032275
  •  09131273990
  •  09131273990

یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک می باشد و به عنوان یک جزء فرمان دهنده ی سیستم هیدرولیکی محسوب می شود.با شیرهای هیدرولیک می توان مسیر حرکت سیال تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت)، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشار سیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر هیدرولیکی می تواند انجام دهد.

چنانچه دسته بندی شیرهای هیدرولیکی براساس نوع اِلمان درونی باشد، در آنصورت، به انواع زیر گروه بندی می شوند:

tick شیرهایی با اِلمان از نوع پاپیت

tick شیرهایی با اِلمان از نوع پیستون

tick شیرهایی با اِلمان از نوع ساچمه

tick شیرهایی با اِلمان از نوع اسپول

چنانچه دسته بندی شیرهای هیدرولیک براساس نوع تحریک شدن و به کار افتادن باشد، در آنصورت به انواع شیرهای هیدرولیکی ذیل گروه بندی می شوند:

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع بادامکی

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع اهرمی دستی

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع مکانیکی

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع الکتریکی

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع مجهز به مدار فرمان

tick شیرهای هیدرولیکی از نوع ترکیبی از موارد بالا

چنانچه دسته بندی براساس تعداد مسیر عبور جریان روغن باشد، در آنصورت مثلا به انواع، دو راهه، سه راهه یا چهارراهه تقسیم می گردد.

 

شیر کنترل دبی بین راهی با مانع برگشت

شیر کنترل دبی بین راهی با مانع برگشت

شیر یکطرفه بین راهی

شیر یکطرفه بین راهی

شیر کنترل دبی با مانع برگشت

شیر کنترل دبی با مانع برگشت

رگولاتور فشار

رگولاتور فشار

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن

شیر راه دهنده تناسبی پیلوت دار

شیر راه دهنده تناسبی پیلوت دار

شیرهای هیدرولیک راه دهنده

شیرهای هیدرولیک راه دهنده

شیر راه دهنده

شیر راه دهنده