هیدروموتور

هیدروموتور توان هیدرولیکی را به توان مکانیکی ( حرکت چرخشی ) تبدیل می کند. هیدروموتورها با ورودجریان سیال دارای فشار،یک حرکت چرخشی همراه گشتاور در خروجی تولید می کنند.هیدروموتورها درانواع چرخدنده ای،پره ای وپیستونی تقسیم بندی شده وازنظرحجم جابجایی در دو دسته دبی ثابت ودبی متغییرجای می گیرند،تغییرات حجم جابجایی باگشتاورخروجی نسبت مستقیم وباسرعت دورانی نسبت عکس دارد.