پمپ هیدرولیک

به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد. پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و پیستونی محوری و شعاعی میباشد. 
در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:
•  قطر دهانه های پمپ
•  فشار کاری در خروجی پمپ
•  فشار کاری در ورودی پمپ
•  سرعت دوران پمپ
•  حجم جابجایی روغن
•  دبی موثر
•  توان موتور محرک پمپ
•  دمای کاری روغن
•  درجه ویسکوزیته
•  فیلتراسیون