فیلتر

بسیاری از عملکردهای نا مناسب در سیستم هیدرولیک ناشی از روغنهای بسیار کثیف می باشد.
انواع فيلتر در سيستمهاي هيدروليك: 
• فيلتر خط مكش 
• فيلتر خط فشار
• فيلتر خط برگشت
• فيلتر باي پس

معیارهای طراحی و انتخاب فیلتر
• میزان حساسیت اجزاء بکار گرفته شده در سیستم هیدرولیک به ذرات خارجی
• تعیین میزان دبی
• اختلاف فشار مجاز
• سازگاری مواد فیلتر با روغن مورد استفاده
• دمای کاری
• ویسکوزیته روغن
در تعیین سایز فیلتر موارد ذیل در نظر گرفته می شوند:
• میزان آلودگی محیطی که سیستم در آن قراردارد. 
• میزان مراقبت و سرویس سیستم هیدرولیک
• دمای کاری روغن
سایز فیلتر ورودی روغن به پمپ معمولا 3 تا 4 برابر دبی پمپ انتخاب میشود. 
راههای ورود آلودگی و ذرات خارجی به سیستم هیدرولیک :
• آلودگيهاي خارجي
• مونتاژ
• راه اندازي
• ذرات داخلي
• سايش
• تعميرات